STORTINGET HAR IKKE TILLIT I BEFOLKNINGEN

Post Reply
Sigve
Posts: 3533
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

STORTINGET HAR IKKE TILLIT I BEFOLKNINGEN

Post by Sigve »

NRK kan melde at statsråd Åsland ikke ser for seg ekstern granskning av Fosensaken. Dette som svar på representantforslag fra SV om uavhengig granskning.

Begrepet "uavhengig" fremsatt av SV, Sametinget og Motvind Norge anvender ikke Åsland. Heller ikke NRK tar fatt i omgåelsen.

Derimot begrunner Åsland Regjeringens standpunkt med at Regjeringen allerede har utredet Fosensaken og lagt frem forbedringer i tiltakspakken for reindrift og energi før jul.

Dermed aviser Regjeringen arogant SV, Sametinget, rettssikkerhetsofre og befolkningen. På ny setter Regjeringen bukken(Åsland) til å passe havresekken.

Dette er nøyaktig det samme som skjedde med Stortingets granskningsvedtak i juni 2020 med det resultat at OED fikk granske egne vedtak.

Enegistatsråden friskmeldte eget departement i Stortinget, hvoretter Høyesterett en uke etter og enstemmig, gav reindrifta fullt medhold.

De fundamentale spørsmålene som krever uavhengig granskning i Fosensaken er:

1. Hvilke lover og hvilke lovbestemmelser er det som skal ivareta den bruksrett som ble krenket av utbygger og endelig fastslått ved dom i Høyesterett?

2. Er overtakelse av bruksrett fra siddaene til utbygger søknadspliktig?

3. I såfall - ble søknadsplikten ivaretatt og ble gyldig tillatelse gitt?

Svar på spørsmål 1 og 2 er allerde gitt av kommunal og distriktsdepartementet i brev av 04.05.2022.

Endring av eiendom(bruksrett) er søknadspliktig, ikke omfattet av unntak og, - tillatelse i strid med plan krever dispensasjon. Myndighet er kommunene.

Jf. sp 3 har Motvind Norge avdekket omfattende brudd på søknadsplikten og lagt disse funnene frem for såvel Regjering som Storting!

Åsland uttrykte på spørsmål fra Sofie Marhaug (R) i Stortinget, at han ikke var kjent med søknadsplikten som er hjemlet I plan- og bygningsloven med kommunen som myndighet. Fremsatte Åsland en hvit løgn for Stortinget?

Ingen av de utredningene Åsland viser til besvarer spørsmålene selv om han nå umulig kan si at han ikke er gjort kjent med søknadsplikten!

Spørsmålene ligger heller ikke innenfor energiloven eller OED/ Åsland sitt ansvarsområde! Likevel gis OED og Åsland tilliten til å utrede lovendringer?

Brudd på søknadsplikten ble ikke omtalt i lovutredingen som lå til grunn for endringene av vår plan- og bygningslov og som ble lagt frem av feil departement.

Kan du gjette hvem som fikk ansvaret? Joda det var OED med Åsland som la forslaget frem for Stortingets energi- og miljøkomite.

Plan- og bygningsloven er sektorovergripende og ligger under kommunal- og distriktsdepartemente og stortingets kommunalkomite. Statsråd var Sigbjørn Gjelsvik(Sp) som ble skiftet ut av Støre.

Birgit Oline Kjerstad (SV) påpekte at saken ikke lå under energiloven i sitt innlegg under Stortingsdebatten.

Hva er det Åsland og Regjeringen driver med? Tillit betyr alt, har Støre uttalt!

Tror Regjeringen folk flest er uten topplokk? Tillit kan kun rehabiliteres ved uavhengig granskning og denne granskningen må omfatte mer enn Fosen. Befolkningens tillit til både Storting og Regjering er allerde frynsete nok!

Det er på høy tid vårt Storting sørger for å reetablere tillit i befolkningen!

Kreditt til SV som gir Stortinget muligheten!

https://www.nrk.no/sapmi/fosen-saken_-r ... _cQwRU3Yy4
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Post Reply