NORSKE LANDSFORÆDERE DE KJENNER SITT ANSVAR! DE ER IKKE DUMME..

Post Reply
Sigve
Posts: 2601
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

NORSKE LANDSFORÆDERE DE KJENNER SITT ANSVAR! DE ER IKKE DUMME..

Post by Sigve »

Einar Gerhardsen uttaler seg om Quisling,helt riktig dom!
https://youtu.be/BsW39itPF4E

QUISLINGS TALE I 1940
https://youtu.be/v5nuooEl1QQ

Domsavsigelse til Quisling
https://youtu.be/yOQOT3axaPs

Hvem var Quisling ?
Paneldebatt om Quisling
https://youtu.be/XcC9piFzHN8

Tidligere Forsvarsminister

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling var en norsk offiser, diplomat og politiker. Han ledet under den tyske okkupasjonen av Norge en tyskstøttet regjering og ble etter frigjøringen i 1945 henrettet for landssvik.
Wikipedia
Født: 18. juli 1887, Fyresdal kommune
Døde: 24. oktober 1945, Akershus Festning, Oslo
Begravelsessted: Gjerpen kirkegård
Ektefelle: Maria Quisling (g. 1923–1945), Alexandra Voronin (g. 1922)
Parti: Nasjonal Samling
Foreldre: Jon Lauritz Qvisling, Anna Caroline Bang


HAN ER IKKE DEN ENESTE..
Oppigjennom tidene har ulike politikere bevisst brutt grunnloven. De er på lik linje med Quisling å se på som landsvikere.

§1. Her står det klart at Norge skal være ett fritt og udelelig monarki. Ingen fremmede makter skal ha noe innsyn i Norges gjøren og laden, så lenge Norge ikke bryter med menneskerettighetene. Det jeg her vil ta opp er nettopp EØS avtalen. Denne avtalen med EU ble inngått uten noen folkeavstemning først, noe Sveits hadde, der folk stemte nei til dette. Sveits har med EU en frihandelsavtale, som ville være greit også for Norge efter Grunnloven.

Med årene har stadig mer suverenitet blitt overført til Bruxelles og med dette kommer klart i konflikt med Grunnlovens § 1. Dessuten hadde Norge to folkeavstemninger i forbindelse med EU, begge gangene ble det ett klart nei. Dette var tidligere Statsminister Gro Harlem Brundtland sitt verk. Å foreta seg noe som kommer i konflikt med Grunnlovens § 1, slik som Brundtland gjorde, er klart Høyforræderi mot den Norske suvereniteten. Med årene har stadig mer suverenitet blitt overført til Bruxelles.

§ 25. Kongen har høyeste befaling over rikets land- og sjømakt. Den må ikke forøkes eller forminskes uten Stortingets samtykke. Den må ikke overlates i fremmede makters tjeneste, og ingen fremmede makters krigsfolk, unntatt hjelpetropper imot fiendtlig overfall, må gis adgang til riket uten Stortingets samtykke.


Se også:https://www.sfm.no/norge-begar-mange-br ... -grunnlov/

.....
ASSOSIASJONER TIL DAGENS POLITISKE BESLUTNINGER.
Nå har vi foran oss et covid-19 oppgjør, en agenda og en globalistplan. Klaus Schwab som ledere i WEF, (verdens økonomiske forum) sagt at de har "penetrate the cabinet" i nesten alle land. Rett oversatt til godt norsk, har de på en økonomisk måte kjøpt politikere og ledere, fått med seg for å gjennomføre Agenda og planer til en ny verdensorden. Samme plan som Hitler!

Natt til 26. november 1942
Det er natt til 26. november 1942. Det bor i overkant av 2100 jøder i Norge, og alle er nå i stor fare.

Det er hektisk varslingsvirksomhet i Oslo denne natten er. Folk ringer på dører og gir jødiske familier beskjed om at de må komme seg vekk så fort som mulig. Rykter hadde på forhånd gått om en stor, forestående aksjon. Mange rekker å komme seg i skjul, før de senere tar seg over grense til Sverige. Andre er ikke like heldige.
les mere: https://steigan.no/2022/11/for-80-ar-si ... -pa-donau/

Så,hva med i dag?

Ved å bruke frykt,trusler. Alle vet hva vi snakker om... virus..vaksiner. karantene..miste jobben..etctilegne seg makt,tyrranniseres folk til det ytterste for å presses inn i en digitaliserings verden,fratas folk FRIHETEN steg for steg...å gi fra seg det norske folk sin suverenitet,selvbestemmelse rett.

Dette er alvorlige brudd på grunnloven.
...

Noen politikere liker ikke at folk får vite sannheten..
Erna krevde 100 års hemmeligstemplet,fikk 60 år..
Gro kneblet Synnøve Fjellbakk Taftø.. les mere: https://dinmakt.no/phpBB3/viewtopic.php?t=1201

Etc.
de er ingen ambassadører for demokratiet!

Erna kjemper for å igjennomføre "vaksine"passet,dette er agendaen til WEF,WHO NWO etc. De har kjøpt politikere i de fleste land..Erna ønsker å intensivere presset mot de uvaksinerte...taktisk for å innføre passet,det har ingenting med sykdom å gjøre!

Solberg vil presse frem debatt om uvaksinerte:
https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge ... Vd?ocid=sf

Nå begynner presset på de korrupte ledere og politikere, som har signert hemmeligstemplet kontrakter...de må klare å presse befolkningen til å la seg underkaste det nye systemet,ellers ryker hele planen til Klaus og co.!

Korona-vaksineringen ble satt i gang uten tilstrekkelige vitenskapelige sikkerhetsdata.

I mitt åpne brev til statsminister Erna Solberg 1. juli 2021 bad jeg om at vaksineringen burde pauses og var bekymret for at tiltak, da spesielt massevaksineringen, kunne medføre tragiske og uforutsette utfall på både kort og lang sikt.

Jeg spurte: «Er regjeringen klar over det spesielle ansvaret som ligger hos myndighetene gjennom å aktivt påføre friske mennesker potensielle skader og potensiell død gjennom massevaksinering?

Er regjeringen klar over at et slikt ansvar veier mye tyngre enn død og skader som skjer ved naturlig sykdom og pandemi?

Er regjeringen klar over at det for ettertiden kan ses på som et svik mot befolkningen hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom ville gjort?». Dette brevet har jeg enda ikke fått svar på.
Folket ble fortalt at vaksinene skulle hindre smitte. Det gjorde de ikke.

Folket ble fortalt at vaksinene skulle hindre sykdom og død. Det gjorde de ikke.

Vi står igjen med en mengde alvorlige bivirkninger.

Samtidig rapporteres det om høy og uforklarlige overdødelighet i hele Europa, også i Norge.

Folket som stilte opp på «dugnad» og aksepterte myndighetenes utradisjonelle «føre var»-strategi for å hindre smitte, fortjener nå en føre var-strategi i lys av ny informasjon om dokumenterte bivirkninger og uforklarlig overdødelighet.

Vaksinasjonskampanjen mot covid-19 må derfor avvikles umiddelbart for alle befolkningsgrupper inntil vi har fått kunnskapsbaserte svar.

Susanne Heart.

.......

ALDRI meir UNION sa Det Norske Folket i 1905 og me er mange som meinar det same den dag i dag.
.
Grunnlova vart laga slik at den skal verna oss mot dette!
.
Unionen med Sverige vart fyrst oppløyst einsidig av Noreg den 7. juni 1905 og deretter formelt av begge partar den 26. oktober same år i 1905.
.
Aldri meir UNION sa Det Norske Folket den gongen og me meinar det same no!
.
Me kan ha samarbeid mellom like verdige frie og suverene land med nasjonal sjølvråderett.
.
Regjeringa med H og Frp sende ei hastesak til Stortinget, som går ut på at Noreg skal gjeva i frå seg sjølvråderetten, suvereniteten og Finanstilsynet til ESA - EU. Noko som vart avgjort 13. juni 2016 i Stortinget. Finanstilsynet går mellom anna på bank tenestar, energi sektoren og tele tenestar m.a.
.
Før hadde folk i Noreg ein bankgaranti på 3 millionar. Etter at EØS og EU kom på banen, sette dei ned bankgarantien til 2 millionar. No pressar EU på enno meir og vil styra Noregs Finanstilsyn og setja ned bankgarantien til litt under 1. million norske kroner.
.
Då verande finansminister Siv Jensen gav i tillegg Stortinget feilaktige opplysningar då ho la fram framlegget i Stortinget, som H, Frp, V og Ap var samde i.
.
Her har ein gått bakvegen i Grunnlova § 115 for å snik innføra Finanstilsynet inn i ESA - EU. I tillegg til at då verande finansminister Siv Jensen har gitt feilaktige og urette opplysningar i sin tale i Stortinget, då ho la fram den denne saka.
.
Den viktigaste grunnen til at Regjeringa og samarbeidspartia såg det som så viktig å gjeva Finanstilsynet i Noreg over til EU, var at dei måtte ta omsyn til 1,6 % av banktenestane som var i utlandet, sa dei.
.
Noko som berre er ein svært liten prosent i høve til 98,4 % som er i Noreg.
.
På trass av av Regjeringa manglar gode moment for å overføra vårt og Noregs Finanstilsyn til EU, spelar dette ikkje så stor rolle for EU frelste politikarar i Regjeringa, H og Frp + støttepartia deira Ap og V.
.
Her blinkar det berre EU stjerner over alt i augo deira.
.
Politikarane i Noreg som går inn for dette, er meir opptekne av å fylgja EU i alt og eit, enn å ta vare på sitt eige land og folk.
.
Underteikna sende også eit krav om folkerøysting til Stortinget i samband med at Stortinget skulle overgjeva Det Norske Finanstilsynet inkludert sjølvråderetten og suvereniteten vår til ESA - EU sitt Finanstilsyn.
.
Dessverre førte ikkje dette fram. Fleirtalet i Stortinget vedtok denne saka i Stortinget 13. juni 2016.
.
Mange ser på denne avgjera som ugyldig og i strid med Grunnlova. Dette er også grunnen til at denne saka stadig vert nemd og at mange framleis er oppteken av denne saka og vil vera det pga. at saka vert sett på som ugyldig og i strid med Grunnlova.
.
Under Korona virus stoda måtte Regjeringa gå til EU for å få godkjent å ta ut våre eigne pengar.
.
På bakgrunn av at Regjeringa H og Frp overgav Det Norske Finanstilsynet til EU og EU sitt Finanstilsyn, ESA den 13. juni 2016, måtte Regjeringa gå til EU og til EU organet ESA (EU sitt finanstilsyn) for å få godkjent hjelpepakken til verksemder, personar, selskap og andre under Korona virus stoda. Politikarane i Noreg kunne plutseleg ikkje avgjera dette sjølv.
.
Mange Nordmenn har heller ikkje fått med seg at politikarane i Regjeringa, H og Frp og fleirtalet i Stortinget, Ap og V, røysta for at EU skal ha råderetten over Det Norske Finanstilsynet.
.
Dåverande finansminister Siv Jensen, purra fleire gonger på EU for å setja dette i kraft, då ho meinte at prosessen til EU gjekk for seint!
.
Sidan politikarane i Regjeringa og i Stortinget har store problem med å etterleva, forstå, tolka og handla rett ut i frå det som står i Grunnlova, er det no på høg tid at Noreg får ein eigen uhilda Grunnlovs- domstol, slik mange andre land også har, t.d. Tyskland.
.
Denne saka vil aldri verta forelda og vil verta sett søkjelys på heilt til den vert endra, fordi den er i strid med Grunnlova.
.
.
Wenche I. Sola, I Rogaland

.....

Kopiere linken og del videre om vil.
Attachments
Kontrakten som Gro signerte
Kontrakten som Gro signerte
FB_IMG_1669813913751.jpg (47.92 KiB) Viewed 67 times
FB_IMG_1669705013289.jpg
FB_IMG_1669705013289.jpg (76.08 KiB) Viewed 149 times
FB_IMG_1669526342879.jpg
FB_IMG_1669526342879.jpg (91.46 KiB) Viewed 406 times
FB_IMG_1669471571457.jpg
FB_IMG_1669471571457.jpg (82.29 KiB) Viewed 526 times
Portrett_av_Vidkun_Quisling_i_sivile_klær,_ukjent_datering.jpg
Portrett_av_Vidkun_Quisling_i_sivile_klær,_ukjent_datering.jpg (201.6 KiB) Viewed 594 times
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Registrere deg,ta del i debatter.
Mvh Sigve Varholm
Tlf.40310231 (vipps)
https://www.bitchute.com/channel/jCof569n4ueA/
Post Reply