SYNNØVE BLE STRAFFET FOR Å SI SANNHETEN sto frem på vegne av Grunnloven og det Norske folk mens hun jobbet so

Post Reply
Sigve
Posts: 3536
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

SYNNØVE BLE STRAFFET FOR Å SI SANNHETEN sto frem på vegne av Grunnloven og det Norske folk mens hun jobbet so

Post by Sigve »

(Mulig denne har vore gjengitt i grupper tidligere, men tek no sjangsen på å legge den ut likevel eg.)

Av Morten Løke - torsdag 30. juni 2016

Synnøve Fjellbak Taftø jobbet som jurist på Norges ambassader i New York, Berling og Genéve og spillte en nøkkelrolle under fremforhandlingene av EØS-avtalen i Genève fra 1991-1992.
Screenshot_20230215_204505_Chrome.jpg
Screenshot_20230215_204505_Chrome.jpg (235.18 KiB) Viewed 374 times
EØS-avtalen ble innført i Norsk rett fra 1994 og er i praksis en samarbeidsavtalen med EU hvor EU-kommisjonen er lovgitt myndighet til å innarbeide sitt regelverk i Norge. EØS-avtalen utgjør idag hele 6 hyllemeter.

Synnøve Fjellbakk Taftø sto frem på vegne av Grunnloven og det Norske folk mens hun jobbet som jurist med EØS-avtalen på ambassaden i Genéve. Hun påpekte at EØS-avtalen blandt annet var grunnlovstridig etter grunnlovens §49 «folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget».

Som et resultat av at hun som en dyktig utøvende jurist og ambassadør for det Norske folk påpekte at EØS-avtalen ikke var holdbar etter Norsk Grunnlov ble Fjellbakk i 1991 suspendert uten saklig grunn, og tilbakekalt fra Genève av Jonas Gahr Støre og Morten Wetland.
Gro Harlem Brundtland og EU hadde hastverk med å få Norge inn i avtalen etter at det Sveitsiske direkte folkestyret "saboterte" EØS-avtalen mellom søkerlandene i 1992.
Synnøve Fjellbakk klaget den ugyldige suspensasjonen inn for Kongen i statsråd, noe som resulterte i at to ministre fratredde. Men Gro Harlem Brundtland bestemte seg for å ikke legge klagen til Synnøve Fjellbakk frem for Kongen da det var åpenbart at EØS-avtalen var grunnlovstridig, og at det ikke forelå belegg for en gyldig suspensasjon av Synnøve Fjellbakk fra regjeringens side.

I denne perioden, mens Synnøve Fjellbakk ennå jobbet som jurist i Utenriksdepartementet finnes den eneste mediedekningen rundt henne, før hun og hennes sak plutselig forsvant fra mediebildet. Synnøve Fjellbakk Taftø derimot fortsatte å stå hardnakket på sin sak i kulissene!

I 1992 ble Synnøve Fjellbakk Taftø hentet med makt av politiet hjemme i sin private bolig før hun ble eskortert av en ambulanse til legevakta på Mo der hun ble tatt imot av en lege som skulle vurdere hennes psykiske tilstand. Hun svarte presist på noen korte konkrete rutinespørsmål før hun ble tvangsinnlagt på Nordland psykiatriske sykehus under sterk medisinering.
24 Juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland regjeringen Norges EU-medlemskapsavtale imot det Norske folk og Synnøve Fjellbakks vilje. Fullmakt for underskriving av avtalen.
Synnøve Fjellbakk har siden hun ble hentet hjemme i 1992 vært innunder psykiatrien i hele 23år og vært påtvunget kontinuerlig tvangsmedisinering over den samme perioden!

Synnøve Fjellbakk har uten hell gjentatte ganger prøvd å komme ut i Norsk presse med sin historie, noe som bekrefter at pressen har mistet posisjon som 4 statsmakt i Norge.

Boken "Folket sa Nei" beskriver også hvordan pengene, makten og mediene var på den ene siden, mens folket befant seg på motsatt side i striden om EU-medlemskap.

Til tross for den tøffe behandlingen av hennes person fremstår Synnøve Fjellbakk som meget rasjonell og reflektert i intervjuet som ble gjort med henne så sent som i 2010 (under). Fjellbakk er også forfatter av Skjoldmøysagaen og Nornens beretning. Taftø arbeider for menneskerettighetene i Norge og mot tvangsbehandlig i psykiatrien, ødeleggelse av rettsstaten og den økende korrupsjonen.

Guantanamo 2 mad in noway.
Det norske folkestyret egne folkevalgte, er så lite ansett i sin egen del av verden, at de må betale milliarder for å selge sine egne råvarer. Noe annet har de heller ikke å tilby, for idioter har verden evig nok av som det er.

Norske naturresurser og energi i svære mengder er etterspurt, og selger seg selv. I bytte må de åpne sine egne ytre kolonistats grenser og lar seg bli tilført andre staters ”drit og skit”. For slike fool on the hill tåper blir nye milliarder avkrevd og innbetalt for egen inngjerding via Schengengjerdet. De går inngjerder i sitt eget hjemland. Som ikke det var nok vil Unionens ledere ikke se "slike koloniens folk" bekjent av slike «folkevalgte», men ha dem datalagringsdirektiv overvåket også.

Dette glupe folket med folkestyret sitt betaler det hele selv, der nå de går her I aldri mer 9. april folkestyret sitt som både invadert, inngjerdet og overvåket. Vi ler som vi griner av Norge og EØS nedi EU, har jeg lest et sted.

Mange i Norge tror at EØS, er «en ny saus og suppepose» fra Rieber konsernet men det er slett ikke tilfelle. Sammen med Friele og Mohn er også Rieber nå solgt ut av fedrelandet. UDI og Årdal viser hva som er ønsket politisk for oss i Norge i istedenfor.

Det er da ingen grunn til at den vanlige norske mann og kvinne trenger å gi fornyet tillit, til partiene (Ap, H, KrF og Fr.p)som Den 16. oktober 1992 på Stortinget bestemte i fellesskap at EØS lovens § 1 i hoveddelen anses som norsk lov. Dette er helt klart et høyforræderi, og de respektive partiene har da hånet og tråkket på folkets 2 avstemninger, som klart og tydelig, har sagt nei til det hele, nettopp for å bli spart for hva tidligere justisminister Abrahamsen i 1915 (før revidering av fremmedloven) uttrykkelig advarte imot.

”Det går ikke an, at vi skal gjøre oss til Europas kloakk, og at tyver, røvere og mordere uhindret skal trenge inn i vårt land."

Vi er så lite ansett i vår egen del av verden, at vi må betale milliarder i EØS kontingent for å selge hva selv er tildelt (gratis av forsynet = Gud for noen, Gro forandre)i form av ”råvarer” og naturresurser. Råvarer som er etterspurte og selger seg selv, world wide (noe annet har vi heller ikke å tilby for idioter har verden evig nok av som det er).

Norske jurister, forskere og økonomer er det ingen andre som etterspør, enn det bunnfall blant menneskeheten den norske staten åpner sine egne ytre statsgrenser for,(Med milliarder betalt av folket) å gir fristed og opphold i denne staten, hvor før EØS ble vår grunnlov, her laget «lover» for å dømme uskyldige (Moen-saken) for i lovs form omgjøre flest mulig av sitt eget folk til kjeltringer.

Med EØS Schengen og DLD er vi selv endt som innvandret, inngjerdet og overvåket, betalt med milliarder av ingen andre enn oss selv, takket være aldri mer 9. april Ap, H, KrF og Fr.p. Du fornærmer meg, og jeg deg. Vi må leve med det. Nå lager man altså lover som stimulerer til uro og vold.


......
BREVET FRA SYNNØVE..
https://dinmakt.no/phpBB3/viewtopic.php?p=2826


.....

goggler man på Synnøve Taftø, så finner man dette : (verdens tristeste historie)
Synnøve Fjellbak Taftø worked as a lawyer at the Norwegian embassies in New York, Geneva and Berling and played a key role during the negotiations forward by the EEA Agreement in Geneva from 1991-1992 .

The EEA Agreement was implemented in Norwegian law from 1994 and is in practice a partnership agreement with the EU where the Commission is prescribed by law, the authority to incorporate its rules in Norway . EEA Agreement constitutes today the full 6 shelf meters .

Synnøve Fjellbakk Taftø came forward on behalf of the Constitution and the Norwegian people while she was working as a lawyer with the EEA Agreement on the embassy in Geneva . She pointed out that the EEA Agreement among other things was due to unlawful according to the Constitution §49 "the people exercise the legislative power by Parliament ."

As a result of her as a skilled executive jurist and ambassador for the Norwegian people pointed out that the EEA Agreement was not durable for Norwegian Constitution was Fjellbakk in 1991 suspended without just cause , and recalled from Geneva by Jonas Gahr Støre and Morten Wetland .

Synnøve Fjellbakk complained the invalid Withdrawing before the King in Council , which resulted in that two ministers fratredde . But Gro Harlem Brundtland decided not to add appeal to Synnøve Fjellbakk forward to the King when it was obvious that the EEA Agreement was due to unlawful and that there was no evidence of a valid Withdrawing the Synnøve Fjellbakk from the government side .

During this period , while Synnøve Fjellbakk yet worked as a lawyer in the State Department are the only media coverage around her , before she and her case suddenly disappeared from the media. Synnøve Fjellbakk Taftø however continued to stand stubbornly on his case behind the scenes !

In 1992 Synnøve Fjellbakk Taftø taken by force by the police at home in their private residence before she was escorted by an ambulance to the emergency room at Mo where she was welcomed by a physician to assess her mental state .


She replied precisely on some short concrete routine questions before her incarceration on Nordland psychiatric hospitals under strong medication. June 24, 1994 signed Gro Harlem Brundtland Government Norway's EU membership agreement against the Norwegian people and Synnøve Fjellbakk will.

Authorisation for signing of the agreement. Synnøve Fjellbakk has since she was abducted from their homes in 1992 been under the psychiatry throughout 23år and been forced continually forced medication over the same period !

Synnøve Fjellbakk has unsuccessfully repeatedly tried to get out in the Norwegian press with its history , confirming that the press has lost position as 4 state power in Norway . The book "The people said no" also describes how money , power and the media were on one side , while the people found themselves on opposite sides in the battle for EU membership .

Despite the harsh treatment of her person emerges Synnøve Fjellbakk as very rational and reflected in the interview that was done with her ​​as late as in 2010 (below ) . Fjellbakk is also the author of Skjoldmøysagaen and Norne report . Taftø working for human rights in Norway and against forced line therapy in psychiatry , destruction of the rule of law and the growing corruption .

.........
PS( Arne Treholt død lyser fred over minnet)
Arne Treholt var ikke den som ga bort landet sitt
https://dinmakt.no/phpBB3/viewtopic.php?t=2818


......

Velkommen til DINMAKT.NO, skaff deg en enkel profil og støtt et usensurert forum.
Takk.
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
demokrati
Posts: 1
Joined: Mon Apr 10, 2023 11:30 am

Re: SYNNØVE BLE STRAFFET FOR Å SI SANNHETEN sto frem på vegne av Grunnloven og det Norske folk mens hun jobbet so

Post by demokrati »

Det jeg ikke helt forstår er hvorfor det er så viktig å sensurere Synnøve, når den signerte EU-avtalen ligger ute offentlig på EU sine nettsider:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html ... format=PDF
User avatar
Red-Pill-Junkie
Posts: 769
Joined: Mon May 09, 2022 9:43 pm

Re: SYNNØVE BLE STRAFFET FOR Å SI SANNHETEN sto frem på vegne av Grunnloven og det Norske folk mens hun jobbet so

Post by Red-Pill-Junkie »

demokrati wrote: Sat Apr 15, 2023 2:46 am Det jeg ikke helt forstår er hvorfor det er så viktig å sensurere Synnøve, når den signerte EU-avtalen ligger ute offentlig på EU sine nettsider:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html ... format=PDF
Jeg antar det er for å statuere et eksempel og skremme andre som vurderer å avsløre løgner og bedrag. Kanskje litt som komikeren Joan Rivers som fortalte offentlig (som svar på et spørsmål om USA ville få en homofil president noengang), om det mange allerede visste, at Michelle Obama egentlig var en mann (Michael) og at USA derfor allerede hadde en homofil president i Barak Obama.

https://www.bitchute.com/video/YiqlNRKglg60/

Bare noen uker senere kvittet "de" seg med henne under en liten rutineoperasjon. Slik jeg ser det er det stort sett tre måter den globale culten og deres lakeier kvitter seg med "brysomme" individer. Enten blir de tatt av dage (ofte kamuflert som selvmord, eller ulykker etc.), eller så benyttes psykiatrien (slik som mot Synnøve og også f.eks. mot Arnold Juklerød), eller så lages drittpakker, som ødelegger den personen sosialt og i jobbsammenheng.
Jeg plukker ut noen videoer jeg finner viktige og oversetter, legger til undertekster på norsk og legger dem ut på Bitchutesiden min; https://www.bitchute.com/channel/RDvUSt2GkOqP/ Håpet er at disse da kan spres og sees av fler.
Post Reply