HAR DU GITT HØRINGSVAR? DETTE MÅ DU FÅ MED DEG..DE ER KREATIVE..

Post Reply
Sigve
Posts: 3821
Joined: Sat May 07, 2022 8:15 am
Location: Ålesund
Contact:

HAR DU GITT HØRINGSVAR? DETTE MÅ DU FÅ MED DEG..DE ER KREATIVE..

Post by Sigve »

Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven
Høring | Dato: 05.08.2022
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4.
Status: På høring

Høringsfrist: 19.08.2022

Høringsbrev
Vår ref.: 22/3124
Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4.

Etter departementets vurdering haster det med å klassifisere apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det er et pågående utbrudd av apekopper i Norge. Selv om Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i samfunnet vårt, er det viktig med nødvendige tiltak slik at sykdommen ikke etablerer seg. Det er derfor viktig å ha mulighet for å kunne benytte de virkemidlene som smittevernloven gir adgang til for allmennfarlige smittsomme sykdommer. Sannsynligheten for å lykkes med å begrense utbruddet er betydelig større hvis man kan ta i bruk tilstrekkelig virkemidler i utbruddets tidlige fase. Dette vil redusere risikoen for å måtte iverksette mer inngripende tiltak senere.

Det vises i den forbindelse også til at Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig har erklært apekopputbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». En ordinær høringstid på 3 måneder vil høyst sannsynlig få negativ betydning for utbruddshåndteringen. I lys av dette er det derfor nødvendig med en forkortet høringsfrist for å sikre at forskriftsendring kan vedtas og settes i kraft så raskt som mulig. Departementet har derfor satt høringsfristen til to uker, altså fredag 19. august 2022.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider (regjeringen.no). Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.Med hilsenGeir Helgeland (e.f.)

fung. ekspedisjonssjef

Kjetil Jonsbu

fagdirektør
VELKOMMEN TIL DINMAKT.NO
Våres 3 kampsaker er: Ytringsfriheten, Demokratiet og menneskerettighetene. -FRIHET!
Vi tør der andre tier, et sensurfritt forum!
Vipps noen kroner til DINMAKT.NO Tlf.40310231, slik at vi kan fortsette kampen mot sensuren!
Post Reply