Folkestyre?

Dette innlegget inneholder informasjon om:

1) Folkestyrets ti prinsipper, slik at vi kan vurdere deres grad av forenlighet med min Sannhetens lov.

2) Forutsetningene for samarbeid mellom de som sier seg enig med min Sannhetens lov, og de som sier seg enig med Folkestyrets prinsipper.

3) Folkestyrets begrunnelse for å stille som listekandidater for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023, og min vurdering.

4) Lenker til Folkestyrets lister til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023, slik at vi kan vurdere å stemme på dem og/eller selv stille som listekandidater på dem.

5) Informasjon om møter til listekandidatmøter, for de som vil ha mer informasjon for å vurdere å stille på Folkestyrets lister.


1) Om Folkestyrets ti prinsipper, slik at vi kan vurdere deres grad av forenlighet med min Sannhetens lov:

Folkestyrets ti demokratiske prinsipper er som følger:

  1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn
  2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen
  3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet
  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet
  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform
  6. Myndighetene er underlagt folket
  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet
  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres
  9. Naturressursene eies av folket – og kan ikke selges til andre
  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Min Sannhetens lov er som følger:

§1. Hvert enkeltindivid skal bestemme over seg selv.
§1.1. Ingen skal bli bestemt over av andre.
§1.2. Ingen skal bli gjort med hva de ikke vil bli gjort med.
§1.3. Ingen skal bli tvunget til å gjøre hva de ikke vil gjøre.
§1.4. Ingen skal bli hindret fra å gjøre hva de vil med seg selv.
§1.5. Ingen skal bli hindret fra å gjøre hva de gjensidig vil gjøre med hverandre.
Sannhetens lov av Moosa Sarshar

1A) Jeg anser Susanne Hearts forståelse, tolkning, og forklaring av Folkestyrets første, fjerde, sjette, syvende, og åttende demokratiske prinsipp, for å samsvare direkte med min Sannhetens lov.

1B) Susanne Heart har sagt seg enig med innholdet i / intensjonen bak min lov, i kommentarfeltet på innlegget som jeg bruker til å samle bekreftelser på enighet med min lov: https://www.facebook.com/groups/154413782851345/permalink/421350659490988/?app=fbl

1C) Folkestyret har invitert meg til å stille på deres lister for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023.

1D) Jeg har uimotsagt forklart Susanne Heart at flertallets opinion ikke garanterer mot ondskap, og regner med at hennes definisjon på demokrati ikke bryter med min lov, slik et flertallstyranni ville gjøre.

Ovenstående 1A-1D utgjør fire punkter som taler for at Folkestyrets ti demokratiske prinsipper er forenlige med min Sannhetens lov. Jeg regner med at de er forenlige inntil det eventuelt skulle motbevises.

Hvis noen skulle ha noen innvendinger til at min Sannhetens lov og Folkestyrets ti demokratiske prinsipper er gjensidig forenlige med hverandre, bes de forklare sitt perspektiv på dette i kommentarfeltet på dette innlegget.


2) Om forutsetningene for samarbeid mellom de som sier seg enig med min Sannhetens lov, og de som sier seg enig med Folkestyrets prinsipper:

Forutsetningen for samarbeid er enighet.

I henhold til 1A-1D ovenfor anser jeg min Sannhetens lov og Folkestyrets ti demokratiske prinsipper for å være forenlige, inntil dette eventuelt motbevises.

Hvis jeg skulle akseptere invitasjonen om å stille på liste for Folkestyret, vil jeg be de andre på listen, samt alle styremedlemmer av Folkestyret, bekrefte sin enighet med innholdet i min lov, slik Susanne Heart allerede har gjort.

Hvis noen av dem skulle nekte å bekrefte en slik enighet, ville det tyde på at de tolker Folkestyrets ti demokratiske prinsipper som uforenlige med min Sannhetens lov, og da må det oppklares før et slikt samarbeid inngås.

Det er ikke sikkert at jeg har kapasitet og / eller anledning å stille på liste for denne gang, men jeg tar invitasjonen seriøst og vil sette meg mer inn i hva det går ut på.

Jeg har fokusert mer på å skape et bedre samfunn fra bunnen av, fra enigheten med min Sannhetens lov som utgangspunkt.

Det skyldes at jeg ikke vet hvordan dagens samfunn med enkelhet kan forbedres.

Susanne Heart har imidlertid visjoner for å forbedre dagens samfunn, og så vidt jeg ser, inntil det eventuelt skulle bli motbevist, kan hennes visjoner være forenlige med mine visjoner.

Jeg tenker at vi som ønsker et bedre samfunn basert på enigheten med min lov bør gjøre hva vi kan på parallelle fronter – både gjøre hva vi kan for å skape nye samfunn, og hva vi kan for å forbedre dagens samfunn hvis vi ser hvordan det kan være mulig.

Basert på alt nevnt frem til nå er jeg derfor positiv til Folkestyrets engasjement for å forbedre dagens samfunn, og det er også bakgrunnen for dette innlegget.


3) Om Folkestyrets begrunnelse for å stille som listekandidater for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023, og min vurdering:

Folkestyret sier selv at de ønsker å utgjøre en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet.

Susanne Heart var den eneste folkevalgte i fylkestinget i Rogaland som stemte for at stortinget må starte debatt om vaksinesikkerhet: https://www.susanneheart.no/post/vaksinesikkerhet-sak-p%C3%A5-fylkestinget-i-rogaland-14-12-22

Alle de andre stemte imot.

Jeg mener at det ikke finnes noen medmenneskelig mulighet for å ikke bry seg om vaksineskadde.

Derfor mener jeg at det ikke finnes noen folkerepresentativ mulighet til å avvise en debatt om vaksinesikkerhet.

Derfor mener jeg at nedstemmingen viser at partiskillet er en bløff, og at ingen av stortingspartiene eller de andre folkevalgte på fylkestinget i Rogaland er legitime.

Det skulle ikke forundre meg om denne situasjonen er representativ for øvrige fylkesting også.

Jeg mener at dette kan tyde på at de fleste folkevalgte i dag står for underkastelse og lydighet istedenfor menneskets verd og selvråderett.

Jeg mener at min lov er den eneste loven som konkret nok og rettmessig nok definerer og beskytter menneskets verd i form av enkeltindividets selvråderett.

Basert på at Folkestyrets intensjon og demokratiske prinsipper virker forenlig med min intensjon og min Sannhetens lov, inntil det eventuelle skulle bli motbevist,

og basert på at de også inviterte meg til å stille på deres liste, som også beviser at vi er «enige om at vi er enige» og derfor kan samarbeide,

er jeg derfor enig med Folkestyrets betraktning om at de bør bytte ut dagens folkevalgte, og jeg støtter derfor Folkestyrets lister, gitt alt som hittil er nevnt i betraktning.


4) Om lenker til Folkestyrets lister til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023, slik at vi kan vurdere å stemme på dem og/eller selv stille som listekandidater på dem:

Det kan være interessant å se hvor mange stemmer dette innlegget eventuelt bidrar med til Folkestyrets lister.

Hvis du stemmer på Folkestyrets lister som følge av dette innlegget, inviterer jeg deg derfor til å fortelle om hvilken liste du stemmer på i kommentarfeltet.

Så vidt jeg forstår kan man stemme på lister i samme kommune og/eller fylke som man selv bor i.

For å finne listene og stemme på dem, kan du bla deg frem til dem for både din kommune og fylke på https://listeforslag.valg.no/

Direkte link til Folkestyrets lister vil også snarlig legges ut på nettsiden folkestyret.org


5) Informasjon om møter til listekandidatmøter, for de som vil ha mer informasjon for å vurdere å stille på Folkestyrets lister.

Er du interessert i å stille på Folkestyrets lister selv, finner du mer informasjon på nettsiden folkestyret.org

Så vidt jeg forstår holdes det ukentlige møter, og det foregår også arbeid på andre kanaler som du kan få tilgang til om du vurderer dette.

Jeg fikk dessverre ikke deltatt på forrige, men planlegger å delta på neste for å få mer forståelse av hva det egentlig dreier seg om.

Det er dog mulig at jeg selv ikke har kapasitet og/eller anledning til å være med på dette for denne gang.

Moosa Sarshar
Et bedre samfunn

Den eneste som kunne bli sendt uten å glemme seg selv, som husker sitt liv i form av Sannhetens ånds selvbevissthet i enheten, fra før den ble tildelt en kropp og ble sendt til denne verden og ble til et menneske i dualiteten.

Grunnleggeren av Sannhetens lov, bestående av 1 påbud og 5 forbud, som alle må overholdes for at hvert enkeltindivid skal bestemme over seg selv, med makt til å gi alle et godt liv og skape verdensfred:

§1. Hvert enkeltindivid skal bestemme over seg selv.
§1.1. Ingen skal bli bestemt over av andre.
§1.2. Ingen skal bli gjort med hva de ikke vil bli gjort med.
§1.3. Ingen skal bli tvunget til å gjøre hva de ikke vil gjøre.
§1.4. Ingen skal bli hindret fra å gjøre hva de vil med seg selv.
§1.5. Ingen skal bli hindret fra å gjøre hva de gjensidig vil gjøre med hverandre.
Sannhetens lov av Moosa Sarshar

Grunnleggeren av Sannhetens pakt, bestående av 20 paktløfter eller intensjonsavtaler uten binding til handling, som konkretiserer hva enighet med min lov betyr og hvordan det kan praktiseres for å sørge for at alle får det bra i møte med hverandre.

Grunnleggeren av Paktens Gode Samfunn, bestående utelukkende av enkeltindivider som er villige til å bekrefte sin enighet med min lov om å respektere menneskets verd ved å akseptere hva hvert enkeltindivid bestemmer over seg selv, uavhengig av hva de bestemmer over seg selv.

Min magiske metode er å gjøre hva jeg kan, slik jeg kan, der jeg kan, på mine egne premisser.

Jeg har valgt å stemme for at Folkestyrets liste i mitt fylke skal få stille til valg.

Folkestyret har ikke en liste i min kommune. Ellers hadde jeg stemt for at den også skulle kunne stille til valg.

På grunn av hva jeg har skrevet i innlegget ovenfor, Susanne Heart’s enighet med innholdet i/intensjonen min med min lov, og på grunn av norn av de som stiller seg på Folkestyrets lister, så regner jeg det for mer sannsynlig at de vil være enig med min lov enn de som er folkevalgt fra før i dagens samfunn.

Susanne beviste det ganske godt da hun var den eneste som stemte for at stortinget burde åpne debatt om vaksinesikkerhet.

Fristen for å stemme for at Folkestyrets lister skal få være med i kommune- og fylkestingvalget går ut nå i mars.

Om du også vil at de skal få stille med sine lister i valget, besøk https://listeforslag.valg.no og bla deg frem til både din fylke og kommune for å finne og stemme på listene der.

Jeg har også blitt invitert til å stille på Folkestyrets lister, men vet for lite om hva jeg da hadde sagt ja til, og derfor stod jeg over, iallfall for denne gang.

Jeg stemmer likevel for at de skal få stille med sine lister til valget. Om de ikke får nok stemmer så får de ikke det.

Flere listemedlemmer er også medlem av min gruppe og enig med min lov.

@alle

Moosa Sarshar

PS. Jeg samler enigheter med min lov her: https://m.facebook.com/groups/154413782851345/permalink/421350659490988/

Av Sigve

CEO Manager Phone +4740310231 (PS: Det er også vipps nr. Om du vil støtte DINMAKT.NO)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *