Pengenes makt..

Pengenes makt
18 juli 2014 | Skrevet av Magasinet. Lest
Pengebaronen og bankieren Amschel Mayer Rothschild uttalte tidlig på 1800-tallet disse betydningsfulle ordene: «Gi meg bare fullmakt til å utstede og kontrollere et lands pengesystem, og det er meg likegyldig hvem som lager landets lover». Eller sagt på en annen måte: Den som styrer landets pengesystem, styrer også dets lovverk og politikk. I 1924 uttalte den engelske finansminister og bankmann Reginald McKenna følgende ord, som faktisk er et ekko av Rothschilds tidligere uttalelse: «Jeg er redd den alminnelige borger ikke liker å bli fortalt at bankene kan skape penger, noe de også gjør. . . .og de som kontrollerer et lands pengesystem styrer regjeringenes politikk og holder folkets skjebne i sine hule hender» (Reginald McKenna, 1924. McKenna var engelsk finansminister under 1. verdenskrig og senere styreformann i Midland Bank fram til sin død i 1943. Sitert i Caroll Quigley: Tragedy and Hope, s. 325. Uthevelser tilføyd).
For den som higer etter å styre nasjonene og aspirerer etter verdensherredømmet er det med andre ord helt avgjørende å kunne styre økonomien — både verdensøkonomien og de nasjonale pengesystemer. Selvsagt er målet å avskaffe de nasjonale valutaer og innføre et globalt pengesystem, gjerne pengeløst, dvs. elektronisk. Da blir alt så meget enklere å kontrollere for ambisiøse og skruppelløse pengebaroner som har verdensherredømmet som siktemål.
Bankdynastiene
DeAmschel Mayer Rothschild (1744-1812) ville ha makt til å kontrolle et lands pengesystem, og det fikk han. Rothschild-familien kontrollerte faktisk Europas pengesystemer på 1800-tallet
Amschel Mayer Rothschild (1744-1812) ville ha makt til å kontrolle et lands pengesystem, og det fikk han. Rothschild-familien kontrollerte faktisk Europas pengesystemer på 1800-tallet
t er en gruppe internasjonale pengebaroner med tilhørighet til okkulte selskaper som på snedig vis undergraver verdenssamfunnet og styrer det mot en global politistat. Igjen skal vi huske pengebaronen Rothschilds ord om at den som styrer pengesystemet, styrer også lovverk og politikk.
I sin bok The Naked Capitalist (1970) avslører W. Cleon Skousen på en meget overbevisende måte sammensvergelsen til de internasjonale pengebaronene (det internasjonale bankvesen). Denne boken er en kommentar til professor Dr. Caroll Quigleys voluminøse bok Tragedy and Hope på nesten 1350 sider. Quigley, som selv var en insider, var bl.a. rådgiver for den tidligere amerikanske president Bill Clinton. Quigley avslører at et nettverk av internasjonale bankdynastier har nakketaket på så godt som hele verden. Han navngir en rekke av dem: Baring, Seligman, Lazard, Warburg, Erlanger, og fremfor alt Rothschild-dynastiet og J.P. Morgan. Sistnevnte sorterer nå også under Rockefeller-dynastiet og Chase Manhattan Bank som JP Morgan Chase & Co. Goldman Sachs figurerer også meget prominent på denne listen.
Ifølge Quigley er sikteReginald McKenna (1863-1943) uttalte i sin tid at den som sitter med kontrollen over et lands pengesystem, holder folkets skjebne i sine hule hender. Det er derfor ikke merkelig at de som streber etter verdensherredømmet i første rekke søker å få makten over pengesystemet, både nasjonalt og globalt
Reginald McKenna (1863-1943) uttalte i sin tid at den som sitter med kontrollen over et lands pengesystem, holder folkets skjebne i sine hule hender. Det er derfor ikke merkelig at de som streber etter verdensherredømmet i første rekke søker å få makten over pengesystemet, både nasjonalt og globalt
målet til disse bankdynastiene å skape et globalt finanssystem som er på private hender. Dette vil gjøre pengebaronene i stand til å dominere politikken nasjonalt og økonomien på verdensbasis. Dette finanssystemet skal styres av sentralbankene som alle står samlet (Quigley, s. 324). På denne måten blir jordens rikdommer samlet i hendene på en gruppe superrike globalister. Det er dette som skjer i dag. I USA er det eksempelvis Rockefellerdynastiet som styrer «Frihetens Land», og hovedkvarteret til disse mektige pengebaroner og deres medspillere, ligger i New York under navnet Council of Foreign Relations (CFR). Denne organisasjonen har selv uttalt at målet deres kort og godt er verdensherredømmet.
Helt fra 1694 og Bank of England, har alle disse bankdynastiene organisert seg i et system av nasjonale sentralbanker som utsuger sine vertsnasjoner for utallige milliarder, for ikke å si billioner i renter for det «privilegium» å bruke valuta som støttes av landets egen kreditt. De har med andre ord utført en gigantsvindel. Et privat pengemonopol kontrollerer nasjonenes valuta. Husk igjen Rothschilds ord, og Reginald McKennas uttalelse om at de som kontrollerer et lands pengesystem styrer regjeringenes politikk og holder folkets skjebne i sine hule hender. Denne svindelen skaper penger ut av løse luften — som de tar renter for — og de som har kontrollen over dem har også karret til seg så meget av verdens realverdier som mulig. Apropos: Hvor er det blitt av det norske «Petroleumsfondet» og billioner av kroner som skulle kommet det norske folk til gode? Er det ikke de som eier disse naturrikdommene? I stedet for å nyte godt av disse ufattelige rikdommene som med rette tilhører folket i et såkalt «demokratisk» land, blir de tynt til siste øre i skatter og avgifter av alle slag, og antallet av dem øker stadig, ikke minst langs landets veier. Folket i et såkalt «demokratisk» samfunn valgte sine «folkevalgte» for at disse skulle tjene folkets interesser og ta hensyn til deres vilje, men når folket sier nei! overkjører de «folkevalgte» folkeviljen med å svare ja! på tvers av folkets klare nei! Slik fungerer ikke et sant demokrati. Det såkalte «demokrati» er som sagt en illusjon. De «folkevalgte» blir valgt av folket ved såkalte «frie valg», men resultatet av de «frie valg» er av liten interesse fordi de «folkevalgte» ikke arbeider for folkets interesser, men er styrt av internasjonale krefter som arbeider for globalisering og verdensherredømme. Det er klinkende klart at det såkalte «demokrati» den vestlige verden skryter høylytt av, er en illusjon. Det er ikke demokrati — et realdemokrati — i ordets egentligste betydning. Vi ser nok av eksempler på at styresmaktene, dvs. de «folkevalgte» overkjører folkets vilje når de er kommet til makten. At vi nyter visse privilegier i dagens samfunn, er ikke et tegn på demokrati, slik mange tror, men er i stedet smuler fra de rikes bord.
Suvereniteten
Det er viktig for makthaverne å undergrave nasjonalstatenes suverenitet. Dette blir gjort på forskjellige måter. Har man rimelig bakkekontakt og kunnskaper, vil man se denne prosessen i full sving i samfunnet. Ikke minst på 17. mai, som jo er Norges nasjonaldag. På TV legger man merke til at det på denne dagen er flest innvandrere som blir intervjuet, og som taler varmt om 17. mai som en «flerkulturell dag». I 17. mai-taler blir det flerkulturelle, «fargerike» samfunn fremstilt som noe positivt, og bak det hele skinner globaliserings-propagandaen. På denne måten blir folket til stadighet hjernevasket inn i «verdenssamfunnet». Angrepene er rettet mot rase, religion, kultur, nasjonalisme og familien. Og det er spesielt den europeiske kultur som er under angrep. Fra norsk-patriotisk synspunkt er det mer enn trist at Norges nasjonaldag blir brukt til globaliseringspropaganda. Men de som taler så varmt om denne utviklingen aner ikke konsekvensene av hva de glorifiserer.
Rød Symfoni
Det finnes et manuskript som er utgitt privat under navnet Rød Symfoni. Det dreier seg om et forhør som Stalins hemmelige politi NKVD hadde i 1938 med en mann ved navn Christian Rakovsky (hans virkelige navn var Chaim Rakeover). Rakovsky, som senere ble dømt til døden under Stalins utrenskninger av Trotsky-sympatisørene, var bl.a. en fremtredende Sovjetleder; han grunnla Den kommunistiske internasjonale, han var president for Folkekommisariatet for det Ukrainske Sovjet, etc. Han var med andre ord ingen hvem som helst. Under sitt forhør avslører Rakovsky den virkelige mening med revolusjoner, kommunismen, frimureriet og kriger. Det var aldri meningen at dette dokumentet skulle bli offentlig kjent, men er likevel lekket ut.
IføChristian Rakovsky (Chaim Rakeover, 1873-1941) kom med store avsløringer under forhøret mot ham i 1938
lge Rakovsky hadde den revolusjonære bevegelse som mål å øke bankenes makt ved å ødelegge det eksisterende systemet. Det samme gjaldt kommunismen. Det er mange som tror at kommunismens mål var å fordele verdiene. Det er galt. Kommunismens virkelige mål var å konsentrere den i hendene på de rikeste personer i verden, som på denne måten ble enda rikere. Også den franske revolusjon hadde til mål å kanalisere makten til bankierer som ikke var bundet av kristne verdier, men som heller var kosmopolitter. Kommunismen hadde verdensherredømmet som mål. I dag arbeider de underliggende krefter for det samme målet, men under andre navn. Kommunismens «fall» var bare et make-up skifte. Enhver frimurerorganisasjon arbeider for dette målet, som også er frimureriets mål, uttalte Rakovsky, som selv var en høygradsfrimurer. Han hevdet også at den femkantede sovjetstjernen, et pentagram, symboliserte de fem Rothschild-brødrene og deres bankdynastier, som hadde samlet enorme verdier på få hender. Rakovsky hevder videre at det var Leon Trotsky/Bronstein som var hjernen bak attentatet og drapet på erkehertug Franz Ferdinand i 1914, et drap som satte i gang den 1. verdenskrig. Morderen, Gavrilo Princip, uttalte under rettssaken at det var frimureriet som sto bak det hele.
Rakovsky uttalte at det var merkelig at under revolusjoner er det aldri finansbaronene som blir angrepet, heller ikke deres boliger og banker. «Man kan hevde med sikkerhet at disse finansbaroner og politikere bare er stråmenn, selv om de i offentlighetens øyne innehar høye stillingerog tilsynelatende er opphav til de planer som blir satt ut i livet». Rakovsky skisserte også tre grunner for Annen verdenskrig, som da var i gjæring. Den første og viktigste grunnen var at Hitler begynte å trykke egne penger, noe som var en meget alvorlig sak for bankdynastiene — faktisk langt alvorligere enn alle andre aspekter ved nasjonalsosialismen, slik Rakovsky formulerte det.
Rentefrie penger
En nasPresident Abraham Lincoln (1809-1865) lot trykke egne penger til stor forbitrelse for pengebaronene – og måtte bøte med livet
jon som begynner å trykke egne penger over hodet på bankdynastiene, er en alvorlig trussel for disse. Hele deres eksistens, som er basert på rentesystemets gigantsvindel, står på spill. Den amerikanske president Abraham Lincoln begynte å trykke egne penger, de såkalte «Greenbacks» for å finansiere den amerikanske borgerkrigen i årene 1861–65. Hvis Lincoln skulle låne penger av bankene, ville de forlange fra 24 til 36% ågerrente. Lincoln ble ganske forskrekket. Han ønsket ikke å sende landet inn i en stor gjeldsbyrde. Lincoln fikk derfor Kongressen til å vedta trykkingen av fullt lovlige dollarsedler for å finansiere borgerkrigen, og ellers som fullt lovlig betalingsmiddel for offentlig og privat gjeld. Lincoln uttalte i den forbindelse: «Vi ga borgerne i republikken [USA] den største velsignelse de noen gang hadde hatt — deres egne papirpenger for å betale deres egen gjeld». De ble trykt med grønn farge på baksiden, derfor ble de kalt «Greenbacks». Lincoln lot trykke Greenbacks til en verdi av 400 millioner dollar, og bestemte at de skulle være gjeldsfrie og rentefrie penger for å finansiere krigen, og som lovlig, rentefritt betalingsmiddel for all annen gjeld, både offentlig og privat.
Bankdynastiene (spesielt Rothschild) forsto hva som foregikk. Slik valuta var en stor trussel for dem. Det eneste som utgjør en stor trussel for deres makt, er nasjoner som begynner å trykke egne papirpenger som var både gjelds- og rentefrie. Det ville bryte åket til det internasjonale bankvesenet. Lincoln og hans Greenbacks utgjorde derfor en meget stor fare for dem.
Så gikk det som det mEn av Abraham Lincolns «Greenbacks», her forside og den grønne bakside av en femdollarseddel
En av Abraham Lincolns «Greenbacks», her forside og den grønne bakside av en femdollarseddel
åtte gå. President Abraham Lincoln ble myrdet i 1865 — angivelig av en fanatiker — og alle Greenbacks ble straks trukket tilbake fra markedet. I 1972 regnet det amerikanske finansdepartement ut hvor mange renter Lincoln hadde måttet betale bankene hvis han hadde lånt 400 millioner dollar av dem, og svaret var 4 milliarder dollar! Dette forteller litt om bankenes rentesystem og hvorfor Lincolns Greenbacks var en stor trussel for dem.
En annen amerikansk president som vurderte å trykke egne penger etter Lincolns mønster, var James A. Garfield. Det tok han til orde for i sin tiltredelsestale i 1881. Kort etter ble han myrdet — angivelig av en fanatiker.
Den 4. juni 1963 undertegnet den daværende amerikanske president John F. Kennedy den såkalte Executive Order nr. 11110 som ga Kennedy fullmakt til å trykke egne penger for å holde samfunnsmaskineriet i gang. Det skulle være penger som tilhørte folket og ikke banksystemet — gjelds- og rentefrie penger som ikke var knyttet til den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, som er privateid av de store pengebaronene.USAs president John F. Kennedy lot – i likhet med Lincoln – trykke egne dollarsedler til stor forbitrelse for pengebaronene – og måtte bøte med livet
USAs president John F. Kennedy lot – i likhet med Lincoln – trykke egne dollarsedler til stor forbitrelse for pengebaronene – og måtte bøte med livet
Som en begynnelse lot Kennedy trykke over 4 milliarder dollar av disse pengene. Bankvesenet oppfattet dette som en stor trussel for deres virksomhet — det ville jo undergrave den amerikanske sentralbanken, noe som trolig var siktemålet til Kennedy — og det gikk som det måtte gå. I november 1963, bare få måneder etter, ble president John F. Kennedy skutt i Dallas, Texas — angivelig av en fanatiker. Interessant er det jo at bare én dag etter mordet på Kennedy, ble alle disse pengene trukket tilbake fra sirkulasjon og ødelagt! Hvorfor?
Kortesjen med president John F. Kennedy og hans hustru Jaqueline kun få minutter før han ble myrdet
le ødelagt etter press fra de private interessene som har tilvendt seg kontrollen over pengesystemet, og den moderne historie er en gradvis prosess der de private interessene tilvender seg kontrollen over alle ridommer og all makt. Under denne prosessen ødelegger de Vestens kultur og sivilisasjon og skaper en global superstat — en politistat og et absolutt diktatur. Dette er endepunktet for «globaliseringen». Er det dette proponentene for «verdenssamfunnet» forestiller seg og ønsker? Sikkert ikke, men i sin uvitenhet taler de likevel varmt dets sak.
Tredje verdenskrig
En annen grunn til å sette i gang Annen verdenskrig, var at kristendommen hadde sin høyborg i Vesteuropa. Derfor måtte kristendommen splittes. «I virkeligheten er kristendommen vår eneste virkelige fiende», uttalte Rakovsky under sitt forhør i 1938. Denne store maktfaktoren som styrer verdenssamfunnet er nå i gang med å forberede Tredje verdenskrig, hvis den da ikke allerede er i gang. Hvis vi erstatter kristendommen med Islam, så er målet å splitte og ødelegge Islam som maktfaktor. Det er den prosessen som nå er i gang i Midtøsten, med USAs krigshissing mot Den arabiske verden, og nå er det Iran og Syria som står for tur. Dette finner vi trolig en beskrivelse av i Daniels 8. kapittel, som en konfrontasjon mellom væren (Islam) og gjetebukken med det store horn (Vesten/USA). Det blir et profetisk vendepunkt; det signaliserer USAs undergang som supermakt og det signaliserer at Antikristen kommer fram på arenaen.
«Krigen mot terror»
Den såkalteDen amerikanske sentralbanken Federal Reserve er på private hender og tilhører ikke den amerikanske stat. Den ble etablert av pengebaronene under et «kupp» i 1913
Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve er på private hender og tilhører ikke den amerikanske stat. Den ble etablert av pengebaronene under et «kupp» i 1913
«krigen mot terror» som begynte med «911» (11. september 2001, da World Trade-sentret i New York ble ødelagt), er en gigantsvindel som ble servert offentligheten av de styrte media. I stedet for å være en «krig mot terror» og mer eller mindre fiktive «terrorister», er det i virkeligheten en krig mot borgerfriheten og borgere som kjemper mot pådriverne av verdenserobringen. Det er disse borgerne som blir regnet som «terrorister».
Dessuten er det en prosess som gir de internasjonale bankdynastiene og deres lakeier enda større makt og kontroll. Det hele ender opp med en global politistat der borgerne blir berøvet sine midler og sin frihet. De som ikke vil underkaste seg dette systemet vil måtte bøte med livet. «Verdenskeiseren» (Antikrist) kommer på banen som den store «fredsfyrsten», og Åpenbaringen 5–17 går raskt i oppfyllelse. «Krigen mot terror» som begynte etter 911, er etter fleres mening innledningen til den tredje verdenskrig som vil eksplodere i Midtøsten med en konfrontasjon mellom Vesten og Islam, som nevnt ovenfor. Det er dette «sivilisasjonenes sammenstøt» som mange kaller den, vi nå ser opptakten til.
Konklusjon
Det er hevet over tvil at en relativt liten klikk av internasjonale bankierer og deres allierte har tilranet seg kontrollen over pengesystemet og trykkingen og utstedelsen av de nasjonale valutaer, spesielt i Vesten. Dermed har de, som Rothschild og McKenna uttalte, kontrollen over nasjonene og politikken. Det er også hevet over all tvil at denne elitegruppen både eier og kontrollerer de store globale selskaper, media, hemmelige selskaper, politikere, utdannelsesinstitusjoner, etterretningsorganer, store stiftelser etc., samt organiserte forbrytersyndikater. Hvis du tviler på dette, skal du gjøre litt hjemmelekse.
Penger er roten til alt ondt, og ifølge apostelen vil pengekjærheten til de rike ta overhånd i de siste dager. Men det hele vil ende med forferdelse
detidens trengselstid har også med økonomi å gjøre. Åpenbaringen 13 sier at ingen vil få kjøpe eller selge uten dyrets merke/navn/tall. Apostelen Jakob har dette å si til pengebaroner og banksyndikater og de som velter seg i sin rikdom: «Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere! Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager! Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd fram til Herren Sebaots ører. Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen. Dere har domfelt og drept den rettferdige, ingen gjør motstand mot dere» (Jak 5,1–6).
«På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og gull, som de har laget for å tilbe dem, bort til muldvarpene og flaggermusene» (Es 2,20). Menneskene legger sine planer under ledelse av denne verdens fyrste som gir dem rike gaver i vederlag. Pengemafiaens kynisme og menneskeforakt er grenseløs. De «tilber» sitt sølv og sitt gull; Mammon er deres gud. Men alt dette vil få en brå slutt. Guds rike — steinen i Daniel kap. 2 — treffer bildet på føttene og knuser hele det eksisterende systemet. «Den nye verdensorden», den globale, totalitære stat som verdensherskerne under Antikrist kollapser som et korthus, og himmelens Gud oppretter sitt evige fredsrike. Det skal være vårt håp i denne mørke verden.
https://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/diverse/item/97-pengenes-makt

Av Sigve

CEO Manager Phone +4740310231 (PS: Det er også vipps nr. Om du vil støtte DINMAKT.NO)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *